Kvalitet & Miljö

Objektsanpassade kvalitets- och miljöplaner upprättas för varje enskilt objekt där så är befogat.

Generellt kan sägas att vid materialval väljs i första hand produkter som i möjligaste mån uppfyller följande faktorer:

  • Lägsta möjliga miljöpåverkan vid tillverkning, transporter och destruktion
  • Arbetsmiljömässigt fördelaktiga egenskaper vid handhavande
  • Hög kvalitet och säker funktion
  • Säkra leveranstider
  • CE-märkning
  • Lokal förankring
  • Möjlighet till lokal service vid behov
  • Konkurrenskraftigt pris med beaktande av ovanstående faktorer
  • Uppfyllande av lagar och förordningar

En stor miljöinsats görs ständigt via den energibesparing som vi genom anläggningsanpassningar och service åstadkommer genom att optimera klimatprocesser. Att vara kvalitets- och miljömedveten ska inte behöva vara ett försäljningsargument. Det ska vara en självklarhet. För de olika typer av uppdrag som ska utföras tas objektspecifika kvalitets- och miljöplaner fram.