tjanster image

PROJEKTERING

Erfarenhet från projektering av bostäder, skolor, simhallar, restauranger, industri, kontor mm.

All projektering sker i form av CAD-ritningar (dwg-format).

Konsultansvarsförsäkring för hela VVS-biten finns.

 

LUFTFLÖDESINJUSTERING

För detta arbete nyttjas endast kvalitetsinstrument av högsta kvalitet från kända tillverkare.

Instrumenten genomgår regelbunden service och kalibrering.

Certifiering av Swedcert enligt ”Utökad behörighetsnivå” vilket innebär att certifieringen gäller för alla typer av anläggningar. Erfarenhet från injustering av bostäder, skolor, simhallar, restauranger, industri, kontor mm.

 

LUFTKVALITETANALYSER

För bedömning av ventilationseffektiviteten i främst lokaler med hög personbelastning (tex. skolor) utförs koldioxidmätningar.

Höga koldioxidhalter föranleder ofta anpassning av ventilationsanläggningar.

Efter ombyggnader, ändrade användningsområden för lokaler etc. är en koldioxidloggning ett utmärkt sätt att få ett kvitto på om anläggningen uppnår de ställda kraven.


 

LJUDMÄTNINGAR

Ljud och ventilation hör som de flesta vet intimt samman.

Intresset för att efterleva och följa upp kraven på ljudnivåer ökar snabbt.

För att kunna göra en riktig bedömning av aktuella ljudnivåer innehas en av marknadens absolut bästa fältmätare för bland annat oktavbandsanalys.

 

TEMPERATUR

Framför allt temperaturmätningar är ett mycket vanligt arbetsmoment.

Noggranna mätningar är ett krav vid funktionskontroller och energiförbrukningsuppföljningar.

 

OVK

Henrik innehar riksbehörighet för anläggningar av komplicerad karaktär (Kr) och är medlem i branschorganisationen Funkis; Funktionskontrollanterna i Sverige.

 

SERVICE

Service av tekniska installationer i fastigheter.

Vi sköter kontinuerligt underhåll, akutservice, hyresgästkontakter mm.

Lagerbyten i fläktar, pumpar och motorer.

Byten, justering av remdrifter och övriga transmissioner.

Justering av problematiska kraftöverföringar utförs ett speciellt laserinstrument.

Reservdels- samt filterförsäljning.

 

ENERGIUTREDNINGAR

Optimering av anläggningar ur energihänseende.

Kontroll och åtgärder av värmeåtervinning, luftflödesbehov i lokaler, tryckuppsättningar i kanaler och aggregat.

Förslagsframställning för tex. behovsanpassad ventilation och energiåtergivning ur spillvärme.

DU (Upprättande av drift- och underhållskort)

Upprättande av detaljerade driftkort med tillhörande funktionstexter för ventilations- värme och kylsystem. Även underhållskort, orienteringsplaner etc.

Digitala DU-handlingar kan utföras i form av pdf-filer innehållande såväl gamla som nya handlingar, ritningar, protokoll, driftsinstruktioner, hjälpprogram etc.

 

INSTALLATION

Vi har i dag Martin hos oss som jobbar uteslutande med installation, även Rikard jobbar delvis och vid behov med denna gren av verksamheten.  

 

STYR- OCH REGLER

Vi är väl förtrogna med flertalet av de på marknaden förekommande fabrikaten av styrsystem, och via goda relationer till de flesta av dessa fabrikats service- och försäljningsorganisationer hyr vi in den spetskompetens som då och då krävs.

 

BRAND

Brandsäkerheten i en byggnad är inte starkare än sin svagaste länk.

Den svagaste länken i framför allt äldre anläggningar är i påfallande hög utsträckning ventilationssystemet då detta förbinder byggnadens rum med varandra.

Det har de senaste åren utvecklats allt bättre produkter för att förhindra brand- och rökgasspridning via kanalsystem.

Vi arbetar kontinuerligt på flertalet objekt rörande denna problematik.

 

BYGGTEKNIK

Byggnadsarbeten ingår också i viss mån i verksamheten, mest som ett komplement vid mindre installationer.